Truyện Tà Tu

Truyện Tà Tu : Tâm khởi, tâm sinh, duy tâm ta, mệnh tại ta do ta không do thiên.

Main Lấy bản tính chính mình ân cừu khoái ý, lấy bản tâm tự thân ngao du thế gian. Mệnh tại ta chứ không phải tại thiên…