Thái Cổ Kiếm Tôn
 1. Home
 2. Truyện Kiếm tu
 3. Thái Cổ Kiếm Tôn
Avatar Of Mc: Hà Thu MC: Hà Thu 6 tháng trước

Thái Cổ Kiếm Tôn

Giới thiệu truyện Thái Cổ Kiếm Tôn đây là một người cùng một thanh kiếm cố sự, Tịnh chỉ thanh vân, khí thôn u minh. Đại đạo giao thoa, Kiếm giả độc tôn. Kiếm chân lý, vạn năm chi bí, dùng Huyết Hải Vô Nhai đúc lại Đăng Thiên Chi Lộ, dùng ức vạn xương khô lại luyện kiếm đạo kinh thư. Hết thảy đều ở Thái Cổ Kiếm Tôn.

Hồng trần ba ngàn trượng
Lưu ly nhiễm thiên hương.
Quần hùng cộng tranh giành
Kiếm tôn chưởng thương hoàng.

Đọc và nghe truyện Thái Cổ Kiếm Tôn  ( Ngạo Thế Kiếm Tôn )của tác giả Thanh Thạch Tế Ngữ truyện hay theo yêu cầu.
Truyện đã edit dịch lại mời quý vị cùng đón nghe truyện qua giọng đọc MC: HÀ Thu

XEM THÊM
THU GỌN
Trạng thái: Hoàn thành Thể loại: Truyện Kiếm tu, Truyện Huyền Huyễn Tác giả: Thanh Thạch Tế Ngữ Giọng đọc: Hà Thu Số tập: 113 end Cập nhật: 25/03/2024 Số chương: 2 Tập / 5~10 chương
 • Tập 1 Thái Cổ Kiếm Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 2 Thái Cổ Kiếm Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 3 Thái Cổ Kiếm Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 4 Thái Cổ Kiếm Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 5 Thái Cổ Kiếm Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 6 Thái Cổ Kiếm Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 7 Thái Cổ Kiếm Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 8 Thái Cổ Kiếm Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 9 Thái Cổ Kiếm Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 10 Thái Cổ Kiếm Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 11 Thái Cổ Kiếm Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 12 Thái Cổ Kiếm Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 13 Thái Cổ Kiếm Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 14 Thái Cổ Kiếm Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 15 Thái Cổ Kiếm Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 16 Thái Cổ Kiếm Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 17 Thái Cổ Kiếm Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 18 Thái Cổ Kiếm Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 19 Thái Cổ Kiếm Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 20 Thái Cổ Kiếm Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 21 Thái Cổ Kiếm Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 22 Thái Cổ Kiếm Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 23 Thái Cổ Kiếm Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 24 Thái Cổ Kiếm Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 25 Thái Cổ Kiếm Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 26 Thái Cổ Kiếm Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 27 Thái Cổ Kiếm Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 28 Thái Cổ Kiếm Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 29 Thái Cổ Kiếm Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 30 Thái Cổ Kiếm Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 31 Thái Cổ Kiếm Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 32 Thái Cổ Kiếm Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 33 Thái Cổ Kiếm Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 34 Thái Cổ Kiếm Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 35 Thái Cổ Kiếm Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 36 Thái Cổ Kiếm Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 37 Thái Cổ Kiếm Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 38 Thái Cổ Kiếm Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 39 Thái Cổ Kiếm Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 40 Thái Cổ Kiếm Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 41 Thái Cổ Kiếm Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 42 Thái Cổ Kiếm Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 43 Thái Cổ Kiếm Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 44 Thái Cổ Kiếm Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 45 Thái Cổ Kiếm Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 46 Thái Cổ Kiếm Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 47 Thái Cổ Kiếm Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 48 Thái Cổ Kiếm Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 49 Thái Cổ Kiếm Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 50 Thái Cổ Kiếm Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 51 Thái Cổ Kiếm Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 52 Thái Cổ Kiếm Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 53 Thái Cổ Kiếm Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 54 Thái Cổ Kiếm Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 55 Thái Cổ Kiếm Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 56 Thái Cổ Kiếm Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 57 Thái Cổ Kiếm Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 58 Thái Cổ Kiếm Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 59 Thái Cổ Kiếm Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 60 Thái Cổ Kiếm Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 61 Thái Cổ Kiếm Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 62 Thái Cổ Kiếm Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 63 Thái Cổ Kiếm Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 64 Thái Cổ Kiếm Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 65 Thái Cổ Kiếm Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 66 Thái Cổ Kiếm Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 67 Thái Cổ Kiếm Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 68 Thái Cổ Kiếm Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 69 Thái Cổ Kiếm Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 70 Thái Cổ Kiếm Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 71 Thái Cổ Kiếm Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 72 Thái Cổ Kiếm Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 73 Thái Cổ Kiếm Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 74 Thái Cổ Kiếm Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 75 Thái Cổ Kiếm Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 76 Thái Cổ Kiếm Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 77 Thái Cổ Kiếm Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 78 Thái Cổ Kiếm Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 79 Thái Cổ Kiếm Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 80 Thái Cổ Kiếm Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 81 Thái Cổ Kiếm Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 82 Thái Cổ Kiếm Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 83 Thái Cổ Kiếm Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 84 Thái Cổ Kiếm Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 85 Thái Cổ Kiếm Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 86 Thái Cổ Kiếm Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 87 Thái Cổ Kiếm Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 88 Thái Cổ Kiếm Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 89 Thái Cổ Kiếm Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 90 Thái Cổ Kiếm Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 91 Thái Cổ Kiếm Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 92 Thái Cổ Kiếm Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 93 Thái Cổ Kiếm Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 94 Thái Cổ Kiếm Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 95 Thái Cổ Kiếm Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 96 Thái Cổ Kiếm Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 97 Thái Cổ Kiếm Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 98 Thái Cổ Kiếm Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 99 Thái Cổ Kiếm Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 100 Thái Cổ Kiếm Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 101 Thái Cổ Kiếm Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 102 Thái Cổ Kiếm Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 103 Thái Cổ Kiếm Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 104 Thái Cổ Kiếm Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 105 Thái Cổ Kiếm Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 106 Thái Cổ Kiếm Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 107 Thái Cổ Kiếm Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 108 Thái Cổ Kiếm Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 109 Thái Cổ Kiếm Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 110 Thái Cổ Kiếm Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 111 Thái Cổ Kiếm Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 112 Thái Cổ Kiếm Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 113 Thái Cổ Kiếm Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 114 Thái Cổ Kiếm Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 115 Thái Cổ Kiếm Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 116 Thái Cổ Kiếm Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 117 Thái Cổ Kiếm Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 118 Thái Cổ Kiếm Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 119 Thái Cổ Kiếm Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 120 Thái Cổ Kiếm Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 121 Thái Cổ Kiếm Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 122 Thái Cổ Kiếm Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 123 Thái Cổ Kiếm Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 124 Thái Cổ Kiếm Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 125 Thái Cổ Kiếm Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 126 Thái Cổ Kiếm Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 127 Thái Cổ Kiếm Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 128 Thái Cổ Kiếm Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 129 Thái Cổ Kiếm Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 130 Thái Cổ Kiếm Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 131 Thái Cổ Kiếm Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 132 Thái Cổ Kiếm Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 133 Thái Cổ Kiếm Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 134 Thái Cổ Kiếm Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 135 Thái Cổ Kiếm Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 136 Thái Cổ Kiếm Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 137 Thái Cổ Kiếm Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 138 Thái Cổ Kiếm Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 139 Thái Cổ Kiếm Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 140 Thái Cổ Kiếm Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 141 Thái Cổ Kiếm Tôn - SE Audio Truyện
 • Tập 142 Thái Cổ Kiếm Tôn - SE Audio Truyện

DANH SÁCH CHƯƠNG

666 lượt xem | 0 bình luận
Truyện khác của tác giả: Thanh Thạch Tế Ngữ
Không có truyện khác cùng tác giả
Không có truyện khác cùng giọng đọc 2

Avatar

Các bạn đăng ký thành viên hội nhé…!
→Free vip→Đọc và nghe audio truyện/ 0 quảng cáo→Yêu cầu truyện / Ưu Tiên♥Ngoài ra AudioSite là Website do hội Mê Đọc Truyện thành lập – chính vì vậy Đọc Truyện trên website giảm 90% xuất hiện quảng cáo nhé !