Main Thuần Tu

Tâm Chi Hạ – Hạ Chi Văn – Văn Chi Hướng – Đạo Duy Tâm – Tâm Chi Thiên – Ta Tức Thiên

Truyện Main Thuần Tu do hội mê truyện đề cử tuyển chọn những truyện main thông minh,không lão tàn,bao đồng xxx….

Ngự Kiếm – Hội Trưởng Hội Mê Truyện

https://audiosite.net Quàng A Tũn 2 tuần trước

Tiên Phủ Tu Tiên

Giới thiệu truyện Tiên Phủ Tu Tiên Mặc Thần tỉnh lại sau giấc ngủ, phát hiện mình đã đến Tu Chân giới. May mắn, thể nội nhiều hơn một tòa…
Tiên Phủ Tu Tiên