Khinh Tuyền Lưu Hưởng

4 2
Truyện Đô Thị
Tại thời đại ngự thú mới tinh này, ai có thể trở thành hoàn toàn xứng đáng Ngự Thú Chi Vương? Nội dung không mang tính chất đấu trí đấu não gì, chủ yếu xoay quanh việc bồi dưỡng…
Ngự Thú Chi Vương 23

Ngự Thú Chi Vương