Cổn Khai

4 2
Truyện Tà Tu
Ngàn vạn thế giới, đa dạng vũ trụ, đa tầng đa duy vũ trụ …. Nơi đó những đại năng hùng mạnh nhất Tà Thần, Thủy Chi Thần, Tà Ác Chi Nhãn, Hư Không Hủy Diệt Giả, Bất Tử…
[Dịch] Cực Đạo Thiên Ma 133 End

[Dịch] Cực Đạo Thiên Ma