Vạn Kiếm Linh

4 2
Truyện Huyền Huyễn
Ta từ hư không mà tới, nhấc tay phải trời sập, lật tay hủy Hoàng tuyền. Ta là ma, là thần, là tiên, là người. Ta là Tiêu Thần, là vạn vật, cũng là chúa tể! Truyện Vạn Võ…
Vạn Võ Thiên Tôn 95 End

Vạn Võ Thiên Tôn