Thí Nghiệm Chuột Bạch

4 2
Truyện Tà Tu
Tám năm trước, Lôi Đình cổ thành một đêm kinh biến, thiếu thành chủ Tần Mệnh giải vào Thanh Vân Tông làm đầy tớ, hai mươi vạn dân chúng đuổi tiến Đại Thanh Sơn làm nô. Lôi Đình Cổ…
[Dịch] Tu La Thiên Đế 253 End

[Dịch] Tu La Thiên Đế