Thu Lệ
Thu Lệ là công tác viên mới của Audio Site - mình mới đọc nên giọng còn nhiều thiếu sót...mong mọi người đừng cười nhé!

Thu Lệ