Chư Cát Bất Lượng

2 2
Truyện Tiên Hiệp
Mở Vương Triều: tay trái xã tắc thần khí, tay phải trấn quốc thần khí Trấn Áp Chư Thiên, bẩm thiên cáo địa định quốc hiệu! Từ đó, vâng mệnh với thiên, đã thọ Vĩnh Xương! Tấn cấp hoàng…
Trấn Áp Chư Thiên 66 end

Trấn Áp Chư Thiên